Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20

Strečnianska 20
85105 Bratislava
IČO: 17327717

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20

O škole

Krátka história školy

 

Škola vznikla dňa 1. januára 1991 rozhodnutím Školskej správy Bratislava VI v priestoroch SOU obchodného, Na pántoch 7 v Bratislave pôvodne ako Dievčenská odborná škola, so študijným odborom Obchod a podnikanie. Dňa 1. septembra 1993 bola škola presťahovaná do uvoľnených priestorov bývalých materských škôlok a jaslí na Znievskej ulici č. 2 a 4 v Petržalke, kde škola, od 1. septembra 2003 už s novým názvom, sídli dodnes. Ku zmene názvu školy došlo na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva školstva SR. Názov Dievčenská odborná škola bol uvedeným rozhodnutím zmenený na Stredná odborná škola. Ťažiskovým študijným odborom zostal aj naďalej študijný odbor 6352 6 obchod a podnikanie.  

Prvé absolventky ukončili školu maturitnou skúškou v roku 1994. Postupne sa Dievčenská odborná škola na Znievskej ul. 2-4 stala ťažiskovou v dievčenskom odbornom školstve v pôsobnosti Školskej správy Bratislava VI., následne Krajského úradu v Bratislave. Postupne sa rozrastala nielen počtom žiačok, ale aj počtom tried a študijných odborov. V rámci optimalizácie dievčenského odborného školstva v bratislavskom regióne integrovala „pod jednu strechu“ študijné odbory Dievčenských odborných škôl na Svätoplukovej ul. 2 a Žehrianskej ul. 6. Od septembra 1994 boli na škole otvorené triedy so študijnými odbormi:
• Obchod a podnikanie (4-ročný študijný odbor, končiaci maturitnou skúškou),
• Služby a domáce hospodárenie (3-ročný študijný odbor, končiaci záverečnou skúškou) a
• Ekonomické služby (2-ročné nadstavbové štúdium pre absolventky študijného odboru Služby a domáce hospodárenie).
Skúsenosti z 3-ročného študijného odboru Služby a domáce hospodárenie a 2-ročného nadstavbového štúdia Ekonomické služby (ťažká uplatniteľnosť absolventiek na trhu práce z dôvodu absencie výučného listu, všeobecne nižšia úroveň vedomostí v porovnaní so študijným odborom Obchod a podnikanie) si vynútili, že 3-ročné štúdium a naň nadväzujúce 2-ročné nadstavbové štúdium sa začalo počnúc školským rokom 1995/1996 utlmovať. V súčasnosti sa na škole vyučuje v dennej forme (4-ročné štúdium absolventov základnej školy a 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) iba študijný odbor Obchod a podnikanie.  

Základné pedagogické dokumenty študijného odboru Obchod a podnikanie prešli od roku 1990 viacerými zmenami. Až do roku 2002 sa však menil len obsah vzdelávania a učebný plán. Základný koncepčný zámer nekoedukačnej školy zostal nezmenený. Vývoj spoločnosti, stieranie dievčenskochlapčenských rozdielov v ich profesnom uplatnení dali podnet k myšlienkam inovovať študijný odbor a následne i školu ako celok. Vychádzalo sa zo skutočnosti, že existujúci stav zjavne diskriminoval chlapcov, úspešných absolventov základnej školy. Schvaľovacou doložkou Ministerstva školstva SR z 3. júla 2002 sa stal študijný odbor Obchod a podnikanie koedukačným. V zmysle uvedeného škola požiadala 12. septembra 2002 Bratislavský samosprávny kraj, ako svojho zriaďovateľa o zmenu názvu školy z Dievčenskej odbornej školy na Strednú odbornú školu.  Zmena návzu školy na Strednú odbornú školu podnikania je od 27. júla 2005, presťahovanie do nových priestorov SZŠ s novou adresou na Strečnianskej ulici č. 20 od 1. septembra 2009.

Škola mala troch zriaďovateľov: Školskú správu Bratislava VI (od 1.1.1991 do 23.7.1996), Krajský úrad v Bratislave (od 24.7.1996 do 30.6.2002) a Bratislavský samosprávny kraj (od 1.7.2002 – trvá). Zmeny zriaďovateľa sa uskutočnili v súlade so zmenou zákonov Národnej rady SR.
 

Štúdium

 

Štúdium absolventov ZŠ

Študijný odbor: 6352 6 obchod a podnikanie 

                                 - blok obchodu  

                         - blok cestovného ruchu

Forma typ štúdia
: denné štúdium absolventov ZŠ
Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Podmienky na prijatie na štúdium:
       - úspešné ukončenie ZŠ 9. ročníkom
       - úspešné vykonanie prijímacej skúšky
       - zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia
: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
: absolvent najde uplatnenie podľa profilácie v obchodných organizáciách a v organizáciách poskytujúcich obchodné služby a služby cestovného ruchu ako radový zamestnanec, resp. manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

Nadväzná odborná príprava
: vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy: Ing. Nadežda Ledererová (riaditel@sosznieba.edu.sk)

Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Eva Bohušová (eva.bohusova@gmail.com)

Sekretariát riaditeľky školy: Eva Sedláková (skola@sosznieba.edu.sk)


Vedúca ekonomického úseku: Jana Polomská (dos@isternet.sk)

Výchovná poradkyňa: Mgr. Dana Čudrnáková
(dana.cudrnakova@hotmail.com)

Kde nás nájdete?

Zobrazit